JX3ytoxpNd8

RTÉ Director-General Noel Curran today launched Meáin Ghaeilge RTÉ, Action Plan 2015-2019, the broadcaster’s new strategic action plan for the Irish language. Speaking alongside An Taoiseach Enda Kenny, the Director-General said the ambitious plan would seek to re-cast the role of the language across all RTÉ services.

The plan, which addresses a range of policy recommendations for Irish-language output across all of RTÉ’s platforms and services, is published in response to the wide-ranging 2013 report compiled by a special working group.

Speaking today, Noel Curran, Director-General RTÉ, said: One of the key recommendations of the working group was that RTÉ needed to appoint a Group Head, Irish Language. In appointing Rónán Mac Con Iomaire, we signalled our intent that the Irish language not simply be viewed in terms of an obligation, but rather that it be seen as an opportunity, to better define what it is that makes RTÉ unique, to better reflect life in Ireland, to understand our linguistic heritage, our culture, and indeed our individual character as a people and a society in an increasingly homogenised world. And so with this plan we pledge to bring the Irish language to the centre of what we do, to normalise it within programming and events, and extend its reach across digital and social media.”

Announcing a range of initiatives, RTÉ confirmed that viewers will, for the first time, be able to choose to hear this year’s All-Ireland television commentaries in Irish. Other commitments in the Action Plan include:

–  Bi-lingual bulletins on 2fm

–  A new youth-orientated Irish-language radio service

–  Innovative content for language learners

–  Centre of excellence in Irish-language media training

–  Increased use of Irish in television promos, continuity and weather bulletins

–  Next version of the RTÉ Player to include Irish-language option for the navigational user interface

–  Advertisers and advertising agencies will be incentivised and supported to provide advertising in Irish on television, radio and digital

Rónán Mac Con Iomaire, Group Head Irish Language, RTÉ commented: “This plan seeks to integrate the Irish language into everything we do in RTÉ. In the coming years we will explore the creation of a new youth-orientated Irish-language radio service, and this coming September will see the piloting of an option to choose Irish- or English-language television commentary on the All-Ireland final matches. We’re looking to increase the amount of Irish on RTÉ’s television and radio services and, through partnerships, provide more educational output, as well as building Irish-language capacity across RTÉ.”

Read more about the RTÉ Action Plan on this link.

As Gaeilge

Sheol Príomh-Stiúrthóir RTÉ, Noel Curran, plean nua gníomhaíochta straitéiseach an chraoltóra i leith na Gaeilge, Plean Gníomhaíochta Meáin Ghaeilge RTÉ, 2015-2019 inniu. I láthair an Taoisigh, Enda Kenny, dúirt an Príomh-Stiúrthóir go mbeifí ag féachaint le ról na teanga ar fud seirbhísí uile RTÉ a chóiriú as an nua leis an bplean ardaidhmeach.

Rinneadh an plean, ina ndírítear ar réimse moltaí polasaí i ndáil le hábhar Gaeilge ar fud ardáin agus seirbhísí uile RTÉ, a chur ar fáil mar thoradh ar an tuarascáil leathanréimseach a chuir ghrúpa oibre speisialta i dtoll a chéile sa bhliain 2013.

Ina chuid cainte inniu dúirt Príomh-Stiúrthóir RTÉ, Noel Curran: “Ar cheann de na príomh-mholtaí a chuir an grúpa oibre chun cinn, bhí go gceapfadh RTÉ Grúpcheannasaí Gaeilge. Nuair a cheapamar Rónán Mac Con Iomaire, tugadh le fios nach mar dhualgas amháin a bhí de rún againn féachaint ar an nGaeilge ach mar dheis – chun an ní a fhágann gur craoltóir ann féin RTÉ a leagan amach níos géire, chun tuiscint níos fearr a chothú ar oidhreacht teangeolaíochta na tíre, ar chultúr na tíre agus go deimhin ar an meon faoi leith a bhaineann linn mar dhaoine agus mar phobal tráth ar mó den mhar-a-chéile atá sa saol ar fud an domhain. Dá réir sin, táthar ag gealladh go gcuirfear an Ghaeilge i gceartlár na hoibre, go ndéanfar gnáthrud den Ghaeilge in ábhar cláir agus le linn imeachtaí agus go leathnófar dá húsáid ar fud na meán digiteach agus na meán sóisialta.”

Chuir an Taoiseach fáilte roimh fhoilsiú Phlean Gníomhaíochta Gaeilge agus Scéim Teanga RTÉ agus dúirt: “Tá na forbairtí seo mar chuid lárnach de chur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá mar chloch choirnéil de pholasaí an Rialtais sa réimse seo. Mar chraoltóir seirbhíse poiblí náisiúnta, tá sé den tábhacht go ndéanfaidh RTÉ gnáthrud den Ghaeilge ar fud a chuid ardán agus go ndíreoidh sé níos géire ar a thiomantas don Ghaeilge.”

Leag Rónán Mac Con Iomaire, Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, amach inniu an bealach a bhfuil sé i gceist ag RTÉ na moltaí leathanréimseacha a chur i bhfeidhm, moltaí a tháinig faoi anáil phróiseas comhchomhairleoireachta poiblí agus 120 aighneacht neamhspleách. Beidh Plean Gníomhaíochta Meáin Ghaeilge RTÉ, 2015-2019, in éineacht le Scéim Teanga RTÉ 2015-2018, faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, ina gcuid lárnach de straitéis fhorneartaithe RTÉ maidir leis an nGaeilge.

Agus réimse tionscnamh á bhfógairt ag RTÉ, deimhníodh go mbeidh de rogha, den chéad uair riamh, tráchtaireacht i nGaeilge a chloisteáil ar chluichí ceannais na hÉireann i mbliana. I measc na dtiomantas eile a thugtar sa Phlean Gníomhaíochta, tá siad seo a leanas:

– Feasacháin nuachta dhátheangacha ar 2fm

– Seirbhís raidió nua Ghaeilge dírithe ar ógánaigh a fhiosrú

– Ábhar den nuáil do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge n Ionad Barr Feabhais maidir le hoiliúint sna meáin chumarsáide Gaeilge

– Bainfear úsáid níos minice as an nGaeilge ar bhlaisíní teilifíse, sa leanúnachas agus i bhfeasacháin aimsire

– Beidh rogha na Gaeilge ar fáil leis an gcóras nascleanúna don chéad leagan eile den seinnteoir RTÉ Player

– Tabharfar spreagadh agus cúnamh don lucht fógraíochta agus do ghníomhaireachtaí fógraíochta fógraí a chur ar fáil i nGaeilge ar an teilifís, ar an raidió agus sa réimse digiteach

Dúirt Rónán Mac Con Iomaire, Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ: “Féachtar tríd an bplean seo leis an nGaeilge a bheith ina dlúthchuid den obair ar fad a dhéantar in RTÉ. I rith na mblianta seo romhainn, beifear ag féachaint le seirbhís raidió nua Ghaeilge a chur ar bun a bheidh dírithe ar ógánaigh agus i rith mhí Mheán Fómhair na bliana seo, déanfar tástáil phíolótach ar rogha idir tráchtaireacht i nGaeilge nó i mBéarla leis an gcraoladh teilifíse ar chluichí ceannais na hÉireann. Táthar ag féachaint le cur leis an méid Gaeilge a bhíonn ar sheirbhísí teilifíse agus raidió RTÉ agus, trí chomhpháirtíochtaí, le hábhar oideachais breise a chur ar fáil chomh maith le cur leis an gcumas Gaeilge ar fud RTÉ.”

Mar a rinneadh i gcás RTÉjr agus GAAGO, cuirfidh RTÉ an Plean Gníomhaíochta i bhfeidhm trí chomhpháirtíochtaí nua agus de réir na n-acmhainní atá ar fáil faoi láthair.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!